Skip to main content

U verlaat de website nl.milliman.com en wordt doorgestuurd naar frm.milliman.com. De website van Milliman Financial Strategies, de door AFM-geregistreerde vermogensbeheerder van Milliman.

Pensioenen

Nieuw pensioenstelsel

Ons advies

Wij helpen graag met het op maat maken van uw roadmap, waarin alle belanghebbenden op de juiste momenten de gewenste veranderingen goed onderbouwd accorderen. 2028 lijkt misschien nog ver weg, maar deze transitie moet wel goed en tijdig worden georganiseerd.

Wilt u niets missen en altijd als eerste op de hoogte zijn? Meldt u dan aan voor onze publicaties over het Pensioenakkoord door op de onderstaande link te klikken.

Contact

Neem contact met ons op

Voor meer informatie over het Pensioenakkoord en hoe wij u kunnen assisteren met uw transitieplan of voor een eerste (vrijblijvende) kennismaking, neem contact op met Dick Kamp of uw eigen Milliman adviseur.

Dick Kamp headshot

Dick Kamp

Director of Pension Investment & Risk

Dick Kamp is Director Pension Investment & Risk Management in the Amsterdam Office of Milliman. He joined the firm in 2021.

Wat verandert er?

Meer in detail leest u hier wat er verandert en waarom. Kort samengevat komt het hier op neer:

 1. De doorsneepremie wordt afgeschaft. Voor alle leeftijden geldt hetzelfde premiepercentage. Tot nu toe wordt dat omgezet in een voor alle leeftijden gelijk toegezegd pensioen; onder het nieuwe regime moet de premie-inleg voor alle leeftijden leiden tot gelijke toename van het pensioenvermogen.
 2. Met het nieuwe stelsel komt er ook een einde aan de huidige indexatie- en kortingsregels. Alle deelnemers krijgen het pensioenvermogen dat ze hebben opgebouwd en delen directer in het behaalde beleggingsrendement. De uitkering aan gepensioneerden zal in de toekomst variabel worden. De tijd van gegarandeerde pensioenuitkeringen is definitief voorbij!
 3. Het beleggingsbeleid wordt leeftijdsafhankelijk. Hoe jonger, hoe langer de beleggingshorizon en hoe meer risico kan worden genomen. Dichter naar de pensioendatum toe wordt dit risico afgebouwd.

Waarom een nieuw stelsel?

Ons pensioengebouw is sinds 1970 gebaseerd op een ‘1-size-fits-all’ verzorgingsgedachte. Sindsdien is er veel veranderd in arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen, financiële zelfstandigheid, deeltijd werken en arbeidsverhoudingen. En mensen leven langer. Door deze veranderingen sluit het systeem niet meer aan op de werkelijkheid en wordt het onbetaalbaar.

Daarom hebben het Kabinet en de sociale partners het Pensioenakkoord gesloten met afspraken over de AOW-leeftijd en het 2e pijler pensioen. Het doel is dat het pensioensysteem persoonlijker wordt met individuele keuzes en beter aansluit op de maatschappelijke en privé-situatie. Met maatwerk in een eerlijk en toekomstbestendig systeem.

Lees hier hoe een nieuw pensioenstelsel bijdraagt aan het vertrouwen.

Voor wie relevant?

Ten eerste moeten de sociale partners een besluit nemen over de nieuwe regeling en de uitvoering daarvan. Als er sprake is van uitvoering door een pensioenfonds, dan raakt de uitwerking van het Pensioenakkoord alle partijen in het ecosysteem van het pensioenfonds:

 • Het bestuur vanwege opdrachtaanvaarding, het eventueel invaren van de oude pensioenaanspraken en uitvoering in de administratie, communicatie en vermogensbeheer.
 • De Raad van Toezicht/visitatiecommissie en het Verantwoordingsorgaan/belanghebbendenorgaan uit hoofde van hun advies- en goedkeuringsrechten.
 • De verschillende uitvoerders omdat zij de besluiten moeten kunnen uitvoeren.
 • En de deelnemers en werkgevers omdat het hun regeling betreft die wordt uitgevoerd.
 • Tenslotte DNB en AFM vanuit hun toezichtrol.

Raakpunten partijen in het ecosysteem

De uitwerking van het Pensioenakkoord vindt alleen goed plaats wanneer de verschillende betrokken partijen inzicht hebben in hun eigen rol en die van de andere partijen. Bij uitvoering door een pensioenfonds heeft elke partij zijn eigen plek in het ecosysteem en betreft dit onder andere het tijdig en juist vormgegeven besluitvormingsproces tussen sociale partners en bestuur. Maar zeker ook in de uitvoering van de beschikbare premieregeling. Hierin komt de zorgvuldige timing van premiebetaling, bijwerking in de individuele regeling en tijdige belegging erg precies. Om deze processen te ondersteunen zijn goed op elkaar sluitende systemen nodig. Om dit te waarborgen is degelijk integraal projectmanagement essentieel.

Lees hoe de onderneming de regie kan pakken.

Datums in traject

Nieuwe wetgeving was gepland per 1 januari 2023, dit is inmiddels uitgesteld, maar de nieuwe wetgeving zal vanaf 1 juli 2023 van toepassing zijn. Inmiddels is de wet aangenomen door de tweede kamer en ook door de eerste kamer. Op 1 juli 2023 treedt de Wet toekomst pensioen in werking en ook de onderliggende regelgeving. De definitieve versies van de onderliggende regelgeving zijn gepubliceerd. Vanaf nu geldt een transitiefase tot 1 januari 2028 waarna de pensioenregelingen aangepast moeten zijn aan de nieuwe regels. De datum van 1 januari 2025 is een belangrijke datum. Vóór 1 januari 2025 moet namelijk elke werkgever een transitieplan opstellen. Het transitieplan moet zijn overeengekomen met vertegenwoordigers van werknemers.

Tot 1 januari 2028 hebben pensioenuitvoerders de gelegenheid om de nieuwe pensioenregelingen te implementeren.

Onze DC-service modules

Een complete roadmap

Werkgevers moeten een transitieplan opstellen, waarbij ze invulling moeten geven aan:

 • de keuze voor de premieovereenkomst;
 • hoe om te gaan met de bestaande pensioenaanspraken?
 • wat zijn de effecten per leeftijdsgroep?
 • welke afspraken worden er gemaakt over een adequate compensatie voor werknemers en hoe wordt deze compensatie gefinancierd?

Binnen het aan te bieden product pallet van de Wet Toekomst Pensioenen zal tot een juiste invulling van de nieuwe pensioentoezegging gekomen moeten worden, met speciale aandacht voor de overgang vanuit de bestaande regeling(en). Dit geldt zowel voor sociale partners en pensioenfondsen, als voor verzekerde regelingen bij verzekeraars.

Heldere informatie verschaffing met inzicht in de verschillende scenario’s en uitkomsten is een must; naar én werkgevers én werknemers/deelnemers. Onjuist inzicht bij werkgevers en werknemers, de stakeholders om wie het uiteindelijk gaat, zou echt een valse start zijn. En het wankele vertrouwen in pensioenen en de pensioentransitie verder schaden.

Na de transitie komt de fase waarin werknemers/deelnemers/verzekerden vertrouwd moeten worden met de nieuwe DC-regeling. Dit vergt uitleg over aard en werking van DC-regelingen. Om te slagen moet iedereen het noodzakelijke basisinzicht hebben om het product te begrijpen, inclusief alle kansen en risico’s. Om vandaaruit de pensioenregeling via individuele mogelijkheden beter aan te laten sluiten op de privé situatie. Dat is immers de bedoeling van de transitie.

Milliman heeft hiertoe een programma ontwikkeld om alle betrokken partijen te ondersteunen bij invulling van de transitie, implementatie en uitvoering. Met nadruk op werkgevers en werknemers. Voor de verschillende scenario’s is een roadmap uitgewerkt; vanaf analyse, advisering, besluitvorming, tot en met communicatie van oud naar nieuw regime. 

Missie

De WTP biedt veel kansen voor een werkgever om pensioen als arbeids voorwaarde meer betekenis en waarde te geven.

Het pensioenfonds, de verzekeraar en de PPI hebben vanuit hun zorgplicht en verantwoordelijkheid een belangrijke rol in de begeleiding van de werkgever en werknemer.

Ook een werkgever heeft deze rol (goed werkgeverschap).De uitvoerder en de werkgever bieden de werknemer begeleiding bij de transitie naar een nieuwe DC-regeling en bij de uitvoering daarna:

 • Begrip en inzicht in product
 • Kansen en risico’s
 • Mogelijkheden om de pensioenregeling beter te laten aansluiten op privé situatie: individuele keuzes

Kernwaarden

 • Klantgerichtheid
 • Deskundigheid
 • Transparantie
 • Duidelijkheid

Doel

Pensioen door communicatie en begeleiding dichter bij de werknemer brengen:

 • Inzicht
 • Bewustwording
 • Waardering
 • Streven naar juist/optimaal pensioenresultaat

Strategie

Doel bereiken door een faire en duurzame pensioenregeling aan te bieden.

Werkgever en werknemers mogelijkheid bieden via ondersteuning goed inzicht, draagvlak en waardering te creëren.

Deze strategie is gebaseerd op de kernwaarden:

 • Transparantie
 • Duidelijkheid
 • Deskundigheid
 • Klantgerichtheid

Evenwichtige besluitvorming; een gestructureerde toepassing!

Het vaststellen van evenwichtige besluitvorming is belangrijker dan ooit. In dit artikel wordt beschreven hoe evenwichtigheid op een eenvoudige, gestructureerde en goed onderbouwde wijze kan worden vastgesteld.

Article

Inregelen van het ecosysteem van uw pensioenfonds

We gaan naar de grootste wijziging in het bestaan van pensioenen in Nederland. Het ecosysteem van het pensioenfonds moet dit faciliteren. In dit artikel werkt Dick Kamp uit wat het ecosysteem is en waarom het cruciaal is in de pensioentransitie.

Insight

Milliman pensioenen insight

Neem contact met ons op

Voor meer informatie over het Pensioenakkoord en hoe wij u kunnen assisteren met uw transitieplan of voor een eerste (vrijblijvende) kennismaking, neem contact met ons op: +31 20 7601 888.

Neem contact met ons op

Voor meer informatie over het Pensioenakkoord en hoe wij u kunnen assisteren met uw transitieplan of voor een eerste (vrijblijvende) kennismaking, neem contact met ons op: +31 20 7601 888.

popup image