Gebruiksvoorwaarden


Deze website wordt aangeboden door Milliman Inc, uitsluitend voor informatieve doeleinden. Door het bezoeken van de website geeft u aan deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

 • Beperkingen op het gebruik

U mag deze webwebsite slechts gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. U mag deze website voor geen enkel ander doel gebruiken, daaronder begrepen enig commercieel gebruik. Het is u bijvoorbeeld niet toegestaan de website te co-branden of framen zonder de uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van Milliman.

 • Eigendom en Auteursrechtelijk Beschermde Informatie

Het materiaal en de inhoud beschikbaar op deze website, en op enig andere World Wide Web-website in eigendom, gebruik, licentie of beheer van Milliman (de "Inhoud" ) is eigendom van Milliman of de partij die de Inhoud heeft geleverd aan Milliman. Milliman of de partij die de Inhoud aan Milliman heeft geleverd behoudt zich alle rechten, rechtstitels en belangen voor met betrekking tot de Inhoud. Deze website, met inbegrip van alle Inhoud, is auteursrechtelijk beschermd door bepalingen uit toepasselijke internationale auteursrechtelijke wetten en verdragen.

U stemt er mee in alle toepasselijke auteursrechtelijke wetten na te leven bij het gebruik van deze website, en u stemt ermee in dat de website en de Inhoud niet mag worden gekopieerd, verspreid, herdrukt, ge-upload, verzonden op enige andere manier verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Milliman, behoudens het printen van een kopie van de Inhoud uitsluitend voor uw persoonlijke gebruik. Hierbij is het niet toegestaan auteursrechtelijke aanduidingen, handelsmerken of andere tekens die het eigendomsrecht aangegeven op enig deel van de Inhoud te verwijderen of aan te passen. Er worden geen intellectuele eigendomsrechten aan u overgedragen door middel van het bezoeken van deze website, of anderszins.

 • Websites van derde partijen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn of anderszins verbonden zijn aan Milliman. Hyperlinks naar dergelijke websites worden aangeboden als een dienst aan u, en de websites worden niet gesponsord door en zijn niet gelieerd aan deze website of Milliman. Milliman heeft de websites niet beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Hyperlinks worden bezocht op uw eigen risico en Milliman doet geen uitspraken of toezeggingen en geeft geen garanties ter zake de inhoud, volledigheid of juistheid van de hyperlinks of websites van derde partijen die via een hyperlink vanaf deze website toegankelijk zijn.

 • Regels voor externe links naar de website

Milliman verwelkomt links naar deze website. U mag een hypertext link maken, met dien verstande dat de link geen melding maakt van of vermoeden geeft van enige sponsoring of goedkeuring van uw producten of uw website door Milliman. Het is u niet toegestaan enig deel van de Inhoud of andere gegevens van de Milliman website te framen of op andere wijze te verwerken in een andere website. Milliman kan deze toestemming op enig moment en zonder opgaven van redenen intrekken. Als u naar deze website linkt, dient u zich ervan bewust te zijn dat interne pagina's regelmatig veranderen zonder berichtgeving, met als gevolg dat uw link kan worden veranderd van positie of verwijderd.

 • Inbreng

Hierbij verleent u Milliman een royalty-vrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd, en niet-exclusief recht en licentie voor het gebruiken, reproduceren, aanpassen, publiceren, vertalen, creëren van afgeleide werken, distribueren, uitvoeren, en het vertonen van alle inhoud, opmerkingen, suggesties, ideeën, grafieken of andere informatie gecommuniceerd aan Milliman door middel van deze website (gezamenlijk de "Inbreng"), en het incorporeren van enige Inbreng in andere werken in enig vorm, medium of technologie nu bekend of nog te ontwikkelen. Milliman is niet gehouden enige Inbreng vertrouwelijk te behandelen, en mag de Inbreng gebruiken in de uitoefening van haar onderneming (daaronder begrepen, zonder enig beperking, voor producten of advertenties) zonder gehouden te zijn tot betaling van royalty's of tot het leveren van enig ander soort tegenprestatie, en zonder aansprakelijkheid te aanvaarden voor enige gelijkenis die zich voor kan doen in toekomstige werkzaamheden of activiteiten van Milliman. Milliman zal alle persoonlijke gegevens die u via deze website aan haar ter beschikking stelt behandelen in overeenstemming met haar Privacybeleid.

 • Disclaimer

Milliman biedt geen enkele verzekering of garantie dat de bestanden die van beschikbaar zijn om van het Internet te downloaden vrij zijn van virussen, wormen, "Trojan horses" of andere codes die aantastende of destructieve eigenschappen in zich kunnen dragen. U bent zelf verantwoordelijk voor het implementeren van correcte maatregelen en controles, die naar uw eigen maatstaven afdoende zijn voor de correcte data invoer en uitvoer, en voor het creëren van een mogelijkheid om buiten deze website om enige verloren data te reconstrueren. Milliman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of risico voor uw gebruik van deze website.

De Inhoud dient niet gebruikt te worden ter vervanging van enig schriftelijk rapport, of enige verklaring of berichtgeving door Milliman. De informatie op deze website vormt geen enkel advies op het gebied van boekhoudkunde, consultancy, het doen van investeringen, juridische of fiscale wetgeving en regelgeving of enig ander soort professioneel advies, en dient uitsluitend gebruikt te worden in samenwerking met passende professionele adviseurs die volledige kennis hebben van de situatie van de gebruiker. Professionals en andere personen dienen de Inhoud te gebruiken op dezelfde wijze als enig ander educatief medium en zij dienen niet te vertrouwen op de Inhoud met uitsluiting van hun eigen professionele beoordeling. Milliman garandeert niet de juistheid of volledigheid van de Inhoud of de betrouwbaarheid van enig advies, opinie, verklaring of andere informatie weergegeven of verspreid via de website.

Het gebruik van deze website is geheel op eigen risico. De Inhoud is geleverd “as is” en zonder enige garanties, hetzij uitdrukkelijk of hetzij geimpliceerd. Milliman geeft geen enkele garanties, daaronder begrepen enig impliciete garantie van verkoopbaarheid, het gebruik voor een specifiek doel of functie en het niet vormen van enig schending of inbreuk op rechten van derden. Milliman garandeert niet dat de functies of Inhoud vervat in deze website ononderbroken of zonder fouten zullen zijn, dat gebreken worden hersteld of dat deze website of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke bestanddelen. Milliman garandeert niet en doet geen toezeggingen met betrekking tot het gebruik of het resultaat van het gebruik, of de Inhoud voor wat betreft de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. De Inhoud kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten, Milliman is gerechtigd om van tijd tot tijd veranderingen door te voeren of verbeteringen aan te brengen. U, en niet Milliman, draagt de volledige kosten van al het noodzakelijk onderhoud, reparatie of herstel in het geval van verlies of beschadiging ontstaan na gebruik van deze website of de Inhoud. Milliman geeft geen garanties dat uw gebruik van de Inhoud geen inbreuk maakt op de rechten van anderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de Inhoud.

Alle informatie op deze website, zij het historisch van aard of gericht op de toekomst, geldt pas vanaf de datum waarop de informatie is geplaatst op de website, en Milliman is niet verplicht tot het vernieuwen van dergelijke informatie nadat deze is geplaatst of om deze informatie te verwijderen van de website indien deze niet, of niet langer, juist of compleet is.

 • Beperking van de aansprakelijkheid

Milliman, haar dochtermaatschappijen, verwante bedrijven, licentiegevers, service providers, content providers, medewerkers, agenten, vertegenwoordigers en directeuren zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot de derving van winst of omzet en immateriële schade, zelfs niet in het geval dat Milliman kennis had van (het ontstaan van) de mogelijkheid van dergelijke schade. In geen enkel geval zal de gezamenlijke aansprakelijkheid van Milliman en haar dochtermaatschappijen, verwante bedrijven, licentiegevers, service providers, content providers, medewerkers, agenten, vertegenwoordigers en directeuren jegens een partij (los van de grondslag van de vordering, zij het uit overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins) het bedrag van EUR 100,- overstijgen, dan wel het bedrag dat u heeft betaald aan Milliman voor de betreffende Inhoud waaruit de aansprakelijkheid is ontstaan.

 • Vrijwaring

U vrijwaart en houdt Milliman, haar dochtermaatschappijen, verwante bedrijven, licentiegevers, service providers, content providers, medewerkers, agenten, vertegenwoordigers, directeuren en opdrachtnemers (de "Gevrijwaarde Partijen") schadeloos voor een schending van deze Gebruiksvoorwaarden door u, daaronder begrepen het gebruik van de Inhoud op andere wijze dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden. U stemt ermee in dat de Gevrijwaarde Partijen niet aansprakelijk zijn in verband met een dergelijke schending of ongeautoriseerd gebruik, en u stemt ermee in de Gevrijwaarde Partijen schadeloos te stellen voor al het geleden verlies, schade, veroordelingen, vonnissen, kosten, uitgaven en kosten van rechtsbijstand ten gevolge van een dergelijke schending of ongeautoriseerd gebruik. U zult tevens de Gevrijwaarde Partijen vrijwaren en schadeloosstellen voor en tegen alle vorderingen van derde partijen ten gevolge van uw gebruik van de informatie beschikbaar op deze website.

 • Handelsmerken

Handelsmerken, dienstmerken en beeldmerken die voorkomen op deze website zijn eigendom van Milliman of de partij die de handelsmerken, dienstmerken en logo's aan Milliman heeft verschaft. Milliman en enige partij die de handelsmerken, dienstmerken en logo's aan Milliman heeft verschaft behoudt alle rechten met betrekking tot enig van de respectievelijke handelsmerken, dienstmerken en logo's voorkomend op deze website.

 • Beveiliging

Enig wachtwoord ter gebruik van deze website is uitsluitend voor individueel gebruik. U bent verantwoordelijk voor de geheimhouding van uw wachtwoord (indien van toepassing). Milliman is gerechtigd uw wachtwoord te controleren en, naar haar discretie, u te verzoeken deze te veranderen. Als u een wachtwoord gebruikt dat Milliman aanmerkt als onveilig, is Milliman gerechtigd u te verzoeken het wachtwoord te veranderen en/of uw account te beëindigen.

Het is u verboden gebruik te maken van enige dienst of voorziening geleverd in verband met deze website met het doel de beveiliging te compromitteren of de systeembronnen en/of accounts te saboteren. Het gebruik of verspreiden van middelen ontworpen om het compromitteren van de beveiliging mogelijk te maken(bijvoorbeeld wachtwoordachterhalende programma’s, 'cracking tools' of netwerkonderzoekende middelen) is ten strengste verboden. Indien u betrokken raakt bij enige schending van de beveiliging, behoudt Milliman zich het recht voor uw gegevens te verstrekken aan systeembeheerders van andere websites om hen te assisteren bij het oplossen van beveiligingsincidenten. Milliman behoudt zich het recht voor onderzoek te doen naar mogelijke schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

Milliman behoudt zich het recht voor volledig mee te werken met enig rechtshandhavende autoriteit of uitvoering te geven aan enige rechtelijke uitspraak waarin Milliman wordt verzocht of veroordeeld tot het prijsgeven van de identiteit van enig persoon die enig e-mailbericht heeft verzonden, materialen heeft gepubliceerd of anderszins gebruik maakt van materialen die worden vermoed een inbreuk te maken op de Gebruiksvoorwaarden. Door het aanvaarden van deze overeenkomst ziet u af van, en vrijwaart u Milliman voor enige vordering als gevolg van enige actie ondernomen door Milliman gedurende of ten gevolge van haar onderzoek en/of van enige maatregel genomen tijdens of als gevolg van onderzoeken door Milliman en/of rechtshandhavende autoriteiten.

 • Internationale gebruikers en rechtskeuze

Deze website wordt beheerd, geëxploiteerd en geadministreerd door Milliman vanuit haar kantoor in de Verenigde Staten van Amerika. Milliman zegt niet toe dat de inhoud van deze website geschikt of toegankelijk is voor gebruik op andere locaties buiten de Verenigde Staten en toegang tot de website is verboden vanuit gebieden waar de Inhoud in strijd met de wet is. Indien u deze website bezoekt vanuit een locatie buiten de Verenigde Staten, bent u verantwoordelijk voor naleving van alle lokale wetgeving. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd naar de wetten van de Staat Washington, met uitsluiting van de verwijzingsregels onder het conflictenrecht. U stemt uitdrukkelijk in met de rechtsmacht van de Staat Washington in verband met enig geschil tussen u en Milliman voortvloeiend uit of verband houdend met deze Gebruiksvoorwaarden. Partijen bij deze Gebruiksvoorwaarden stemmen ermee in dat de rechtbanken Seattle, Washington, Verenigde Staten van Amerika exclusief bevoegd zijn om kennis te nemen van enig geschil voortvloeiend uit of verband houdend met deze Gebruiksvoorwaarden.

 • Toegang toe deze website

Bij het bezoeken van deze website of sommige van de bronnen die deze aanbiedt, wordt u mogelijk gevraagd bepaalde gegevens of andere informatie te verschaffen ter registratie. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van deze website dat alle informatie die u verschaft op deze website juist, actueel en volledig is. Indien Milliman vermoedt dat de informatie die u verschaft niet juist, actueel of volledig is, heeft Milliman het recht u de toegang tot deze website of enige bron te ontzeggen, en om uw bezoek op enig moment te beëindigen of op non-actief te zetten.

 • Centraal aanspreekpunt voor kennisgeving van inbreukmakende vorderingen

Milliman eerbiedigt het intellectueel eigendom van anderen, en zij vraagt haar gebruikers hetzelfde te doen. Indien u vermoedt dat uw intellectueel eigendom is gekopieerd op een wijze die een schending van het auteursrecht oplevert, of dat uw intellectuele eigendomsrechten op enige andere wijze zijn geschonden, verzoeken wij u Milliman’s centrale aanspreekpunt voor kennisgeving zoals hieronder weergegeven de volgende informatie schriftelijk te verschaffen:

 1. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk of ander intellectueel eigendom waarvan u stelt dat deze is geschonden;
 2. Een beschrijving van waar het materiaal waarvan u stelt dat het is geschonden, zich bevindt op de website, zodanig gedetailleerd dat wij het kunnen vinden op de website;
 3. Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 4. Een verklaring van u dat u ter goede trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet toegestaan is door de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht, haar vertegenwoordiger, of de wet;
 5. Een verklaring dat de informatie in uw berichtgeving juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of het intellectueel eigendomsrecht of dat u geautoriseerd bent te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht. Indien u een onjuiste verklaring afgeeft kunt u strafrechtelijk vervolgd worden voor valsheid in geschrift ex artikel 225 Wetboek van Strafrecht;
 6. Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon geautoriseerd om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of het intellectuele eigendomsrecht.

Milliman's centrale aanspreekpunt voor kennisgeving van vorderingen ten aanzien van auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten kan als volgt worden bereikt:

Naam: Susan Puz, Chief Compliance Officer

E-mailadres: susan.puz@milliman.com

Telefoonnummer: + 1 (206) 624.7940

Omwille van veiligheidsredenen kunnen bijlagen bij e-mails niet worden geaccepteerd. Dientengevolge zal elke kennisgeving van een inbreuk die elektronisch wordt ingediend voorzien van een bijlage niet worden ontvangen of verwerkt.

 • Veranderingen

Milliman behoudt zich het recht voor, naar haar eigen discretie, om veranderingen, aanpassingen aanvullingen of verwijderingen van enig deel van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk en op elk moment te maken. Veranderingen treden in wanneer berichtgeving van deze verandering is gepubliceerd. Uw voortgezette gebruik van deze website na enig verandering van deze Gebruiksvoorwaarden wordt aangemerkt als een voortgezette aanvaarding van deze veranderingen.

Milliman is gerechtigd enig deel van deze website te beëindigen, veranderen, op non-actief te stellen of op te heffen, waaronder inbegrepen de beschikbaarheid van enige functie van deze website, op enig moment. Milliman is evenzeer gerechtigd beperkingen op bepaalde functies of diensten op te leggen of om uw toegang tot delen van de website of de gehele website te beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

 • Diversen

Indien een bepaling of een gedeelte van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd is met de wet, nietig of niet afdwingbaar is, is (dat gedeelte van de) bepaling scheidbaar van de rest van de Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid of mogelijkheid tot het afdwingen van enig overgebleven bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot deze aangelegenheid. Niettegenstaande het voorgaande zullen aanvullende voorwaarden en bepalingen op deze website de onderwerpen beheersen waarop die zien.

Laatst aangepast: 16 november 2010 – Copyright 2010 Milliman, Inc. Alle rechten voorbehouden.