Waardebepaling en M&A


Insurance M&A: Global reach, local knowledge - Netherlands Splash

  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Gedurende de laatste 10 jaar is Milliman op een wereldwijde basis betrokken geweest bij meer dan 75% van de belangrijkste Merger & Acquisition transacties. Daardoor hebben we veel kennis beschikbaar over de complexe aspecten van M&A transacties. Onze betrokkenheid bij het grote aantal transacties heeft ook geleid tot een wijd vertakt netwerk in de Corporate Finance industrie.

Deal valuation

Milliman heeft kantoren in de belangrijkste financiële centra van de wereld. Daardoor kan Milliman een ervaren team samenstellen om een rol te spelen bij nagenoeg ieder mogelijk merger- of acquisitiescenario. We hebben voor het maken van de waardering van de onderneming of de portefeuille specifieke software beschikbaar. Daarmee zijn we in staat om op korte termijn de meest uitgebreide en complexe portefeuilles van verplichtingen en beleggingen te waarderen, maar ook om de risicoposities in kaart te brengen.

Het uitvoeren van actuariële appraisals van zogenaamde target ondernemingen is een routine die we meermalen hebben doorlopen. Het bepalen van de waarde op basis van calculaties is niet voldoende als die uitkomsten niet worden vergeleken met recente transacties met vergelijkbare karakteristieken. De waarderingen die we hebben uitgevoerd, zijn gebruikt voor Purchase-GAAP berekeningen, Goodwill testing, Fair value opinions, maar ook voor het maken van rendementsafwegingen.

Milliman is niet verbonden aan een investment bank of audit firm en kan zich daardoor onafhankelijk positioneren en dienovereenkomstig beoordelen.

Post deal integration

Met het zetten van de handtekeningen onder de finale overeenkomst tussen partijen wordt het startsein gegeven voor de wijziging van de organisatie. Dat kan zijn een ontvlechting, integratie of overdracht van risico’s. De gerelateerde organisatorische wijzigingen leggen een grote druk op de organisatie. Milliman heeft de capaciteit om wijzigingen in de actuariële en/of risico-organisatie door te voeren. Voorbeelden zijn het integreren van actuariële projectiesystemen, ALM strategieën, risico management organisaties en governance, maar ook de rapportagestromen. Het is belangrijk om de gerealiseerde benefits van de transactie af te zetten tegen de veronderstelde voordelen die ten grondslag hebben gelegen aan de transactie. Milliman heeft ervaring met het opzetten van een systeem om dat te monitoren.