Risicomanagement zorgverzekeraars


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Risicomanagement bij Nederlandse zorgverzekeraars is zeer specifiek mede door de risicoverevening en de concentratie van de zorgmarkt. Belangrijke ingrediënten om bij risicomanagement rekening mee te houden zijn het relatieve tempo van de schadelastbeheersing, prijselasticiteiten, kostenniveaus en concentratierisico.

Het tempo van schadelastbeheersing is voor een zorgverzekeraar van belang. In de eerste plaats omdat de combined ratio van een zorgverzekeraar grotendeels bestaat uit schadelast en maar voor een heel klein deel uit bedrijfskosten bestaan. Schadelastbeheersing is daarmee het belangrijkste middel voor resultaatsverbetering. In de tweede plaats is het relatieve tempo van schadelastbeheersing van belang, vanwege de ex-ante risicoverevening. Indien een zorgverzekeraar achterblijft met schadelastbeheersing ten opzichte van zijn concurrentie zal het ex-ante vereveningsmodel onvoldoende compensatie bieden omdat de verbetering van de schadelastbeheersing bij de concurrenten een verlagend effect heeft op de landelijke schadelast (waarop het ex-ante vereveningsmodel is gebaseerd) en daarmee op de compensaties uit het vereveningsmodel.

De mate waarin een zorgverzekeraar gevoelig is voor een verhoging dan wel verlaging van de prijselasticiteit is ook een zeer belangrijk gegeven. Ter illustratie: bij een lage prijselasticiteit kan een conservatief (=relatief hoge premies) premiebeleid worden gevoerd, met weinig risico op verloop in de portefeuille. Echter wanneer de prijselasticiteit toeneemt, kan een dergelijk premiebeleid plotseling een groot risico vormen. Een plotselinge afname van de omvang van de portefeuille levert een smallere basis om de bedrijfskosten te dragen en bovendien minder inkoopkracht. Hierbij speelt ook de mate waarin een zorgverzekeraar grote collectiviteiten aan zich gebonden heeft een rol (concentratierisico).

Risicomanagement zou zich moeten concentreren op de risico's die er bij een zorgverzekeraar echt toe doen. Daarnaast is het belangrijk inzicht te krijgen in de impact van strategische beslissingen rekeninghoudend met de markt en de risicoverevening. Om dit te realiseren heeft Milliman dynamische risicomanagement technieken ontwikkeld, die op een innovatieve wijze bijdragen aan het risicomanagement van een zorgverzekeraar.

Volgende stap