Privacybeleid


Milliman respecteert uw privacy en zet zich in voor de bescherming van de persoonlijke informatie die u met ons deelt. Het doel van dit privacybeleid is een uiteenzetting te geven van de beginselen die het gebruik van de persoonlijke informatie beheersen. Als u ons persoonsgegevens verstrekt, worden ze behandeld overeenkomstig dit beleid en in overeenstemming met de standaard contractuele bepalingen van de EU zoals uitgevaardigd door de Europese Commissie. Dit geldt voor de overdracht van persoonsgegevens van Netherlands Milliman BV. naar processors in derde landen en voor de overdracht van persoonsgegevens tussen datacontrollers, d.w.z. van Netherlands Milliman BV. naar Milliman Inc. met het oog op verder gebruik door Milliman Inc. zoals hieronder voorzien. Voor meer informatie over het Safe Harbor-programma en om certificering Milliman te bekijken, kunt u terecht op: http://export.gov/safeharbor/

Verzamelen van informatie en beveiliging

 • Verzamelde informatie

Zoals veel bedrijven, monitoren wij het gebruik van deze website door middel van het verzamelen van informatie. Geen persoonsgegevens worden bij dit proces verzameld. Wij verzamelen informatie over het aantal bezoekers van de website, elke webpagina en de domeinnaam van de Internet Service Provider waar de bezoeker van afkomstig is. Deze informatie wordt gebruikt om de bruikbaarheid, het functioneren en de effectiviteit van de website te verbeteren.

 • Hoe wij informatie verzamelen

In sommige gevallen zal Milliman informatie verzamelen door middel van cookies. De meerderheid van de browsers accepteert cookies en vergelijkbare bestanden, maar meestal kunt u de browserinstellingen aanpassen om dit te voorkomen. Echter, indien u dit doet, kan bepaalde functionaliteit van deze website verloren gaan.

 • Persoonsgegevens

Indien u wordt verzocht om zich te registeren met het oog op het gebruik van een functie op deze website of indien u wordt verzocht om een inschrijvingsformulier in te vullen (bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mail updates of online publicaties), zullen wij persoonsgegevens van u ontvangen, zoals uw naam, e-mailadres, land van vestiging, en andere informatie die u vrijwillig verschaft. Uw persoonsgegevens worden slechts verzameld voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van een product of dienst van Milliman.

 • Beveiliging

Wij slaan uw persoonsgegevens op een beveiligde server op, die beveiligd is met een wachtwoord en beschermd is van de buitenwereld door middel van een firewall. Wij hanteren beveiligingsbeleid dat gericht is op het verzekeren, voor zover mogelijk, van de veiligheid en integriteit van al onze informatie, daaronder begrepen uw persoonsgegevens.

Het verwerken van uw persoonsgegevens

 • Verwerken en opslaan van persoonsgegevens

Indien wij persoonsgegevens van u ontvangen, mogen wij dit delen binnen Milliman Inc. of enige van onze dochtervennootschappen wereldwijd voor zover dit noodzakelijk is voor het leveren van een verzochte dienst.

 • Geautoriseerde vertegenwoordigers van derden

Het is ons toegestaan uw persoonsgegevens te delen met geautoriseerde vertegenwoordigers van derde partijen of opdrachtnemers voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst of transactie waarom u heeft verzocht. Bijvoorbeeld, indien wij iets aan u moeten verzenden, dienen wij uw naam en adres te delen met het transportbedrijf. Wij verschaffen vertegenwoordigers van derden slechts de minimale hoeveelheid persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van de verzochte dienst of transactie.

 • Wettelijke vereisten en onwettige of onrechtmatige activiteiten

Wij zijn bevoegd om, indien nodig, in het kader van dagvaardingen, rechtelijke veroordelingen of procedures in rechte uw persoonsgegevens en andere gerelateerde informatie aan derden te verschaffen. Wij zijn bevoegd persoonlijke informatie te verzamelen en te delen omwille van het onderzoeken van, of het instellen van, vorderingen met betrekking tot onwettige of onrechtmatige activiteiten, vermoedens van fraude, schending van de Gebruiksvoorwaarden van Milliman, of zoals anderszins vereist bij wet.

 • Kennisgeving en keuze voor verdere doorgifte

Wij vragen uw "opt-in" toestemming voor het delen van uw persoonsgegevens met een derde partij voor enige andere reden dan hierboven beschreven.

 • Minderjarigen

Onze websites zijn niet gericht op, en niet bestemd voor het aantrekken van minderjarigen onder de leeftijd van 13. Wij verzamelen niet doelbewust informatie van of over minderjarigen.

 • Recht op inzage en correctie

U kunt om inzage verzoeken van de persoonsgegevens die van u worden verwerkt tegen betaling van een kleine vergoeding.

U kunt ook verzoeken om een kosteloze correctie van een onjuistheid in uw persoonsgegevens. U kunt ons verzoeken om uw gegevens aan te passen door middel van het verzenden van een e-mail aan de Chief Compliance Officer van Milliman.

 • Opting out

Wij kunnen u, van tijd tot tijd, ongevraagd benaderen via e-mail met informatie over onze producten of diensten. Indien u deze e-mails niet wenst te ontvangen kunt u dat gemakkelijk aangeven door ons een e-mail te versturen. In ongevraagde communicatie wordt altijd aangegeven hoe u verzet kunt aantekenen tegen verder gebruik van uw gegevens.

 • Links naar derden

Onze website kan (hyper)links verschaffen naar websites van derden die buiten onze invloed en verantwoordelijkheid vallen en waarop dit Privacybeleid niet van toepassing is. Wij raden u aan het privacybeleid van toepassing op die (en alle) sites te bestuderen.

 • Wijzigingen

Wij zijn bevoegd ons Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Wij verzoeken u hiertoe het beleid regelmatig te controleren om te verzekeren dat u bekend bent met de meest recente versie.

 • Contact met ons

Wij staan open voor feedback op dit Privacybeleid. Indien u om welke reden dan ook in contact met ons wenst te treden, stuurt u ons dan een e-mail.

 • Klachten

Indien u vragen of klachten met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft, stuurt u in dat geval een e-mail. Klachten worden intern opgelost in overeenstemming met de klachtenprocedure van Milliman. Indien de inspanningen om de zaak intern op te lossen niet naar tevredenheid verloopt, kan de klacht worden ingediend bij de American Arbitration Association ("AAA"), welke is aangewezen als het onafhankelijke orgaan dat bevoegd is om kennis te nemen van klachten en geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met dit Privacybeleid.

Deze website wordt opgesteld door Milliman, Inc. U kunt in contact treden met Milliman door het versturen van een e-mail. Verwijzingen naar "Milliman", "wij", "ons", en "onze" zijn verwijzingen naar Milliman Inc. en haar dochtervennootschappen en gelieerde ondernemingen.