Risicomanagement: Pensioen


 • Print
 • Connect
 • Email
 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Google+

In de missie van een pensioenfonds zien wij vaak de ambitie terugkomen van een waardevast pensioen, terwijl tegelijkertijd met een grote mate van zekerheid een nominaal pensioen dient te worden uitgekeerd. Omdat het vermogen en de premie van pensioenfondsen over het algemeen niet toereikend zijn om met risicovrije beleggingen waardevaste pensioenen te generen moet er risico genomen worden. Risico is echter alleen aanvaardbaar als de aard en omvang goed wordt begrepen, en de mogelijke beheersmaatregelen zijn overwogen.

Integraal risicomanagement is daarbij essentieel.

Milliman ondersteunt pensioenfondsen als onafhankelijk en professioneel adviseur met een pragmatische aanpak bij diverse vraagstukken op risicomanagement-gebied. Daarbij zetten wij – indien nodig - onze innovatieve risk tools in. Ook werkgevers worden door Milliman ondersteund met de beheersing van het pensioenrisico.

Integraal risicomanagement voor pensioenfondsen

Volgens de toezichthouder is Integraal Risicomanagement het interactieve proces van:

 • het opstellen van de strategie en hieraan gekoppeld het risicoprofiel en de risicobereidheid;
 • het identificeren en transparant maken van risico’s en deze prioriteren;
 • het opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing; tot
 • de uitvoering en monitoring van, en terugkoppeling over risico’s en beheersmaatregelen.

Dit proces wordt continu doorlopen, zodat op het gebied van risicomanagement een proactieve, zelflerende en zelfsturende organisatie ontstaat, c.q. in stand wordt gehouden: Een organisatie die zich bewust is van de impact van de verschillende risico’s en de onderlinge samenhang, alsook van de opties voor beheersing en de verschillende consequenties hiervan.

Onze aanpak bij de begeleiding van een pensioenfonds bij integraal risicomanagement kenmerkt zich door de volgende aspecten:

 • fondsspecifiek;
 • actueel;
 • zorgt voor inzicht;
 • zorgt voor overzicht.

Daarmee draagt onze aanpak bij aan een begrip van de samenhang tussen de te onderscheiden financiële en niet-financiële risico’s voor de verschillende belanghebbenden.

Begeleiding door Milliman

Milliman Pensioenen is een topdienstverlener, gespecialiseerd in beheersing van pensioenrisico’s van werkgevers en pensioenfondsen. Onze consultants zijn deskundig op het gebied van diverse soorten risico’s op het pensioenterrein: beleggingen, rente, inflatie, sterfte, etc..

Daardoor kunnen wij het zogenoemde pensioendriehoekskader - 1. ambitie regeling, 2. hoogte premie en 3. beleggingsrisico - op een pragmatische wijze nader inzichtelijk maken. Wij houden daarbij nadrukkelijk rekening met de samenhang tussen het indexatie-, premie- en beleggingsbeleid in relatie tot de ambitie en de risicohouding van sociale partners. Steeds stellen wij de vraag centraal: wie loopt wanneer in welke mate welk risico?

Door deze aanpak is Milliman bij uitstek de partij die u via uw risico-managementbeleid kan helpen ‘in control’ te zijn. Wij zijn in staat onvoorziene omstandigheden inzichtelijk te maken en weten op welke wijze hiermee omgegaan dient te worden. In de praktijk levert dat bijvoorbeeld de volgende resultaten op:

 • een realistisch en evenwichtig premiebeleid;
 • heldere communicatie over de koopkracht van de pensioenuitkomst;
 • het correct afdekken van het renterisico;
 • passende matching-strategieën;
 • optimalisering van de returnportefeuille;
 • het inzichtelijk maken van staartrisico's;
 • het opstellen of actualiseren van een adequaat herstelplan.

Klanten beschouwen ons dan ook als een strategische adviseur en een betrouwbare partner.

Volgende stap