Waardebepaling en M&A — Fusies en overnames


  • Print
  • Connect
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Google+

Fusies en overnames zijn kritische processen. In een dergelijk proces is afstemming en onderzoek van veel zaken van groot belang. Het gaat meestal om grote bedragen. Een kopende partij wil een goed inzicht hebben in de organisatie die mogelijk wordt overgenomen.

Voorafgaand aan de fusie of overname vindt een grondig onderzoek plaats (een 'due diligence'). Eén van de belangrijke aspecten in dit onderzoek is de inhoud en de kwaliteit van het door de over te nemen partij gevoerde arbeidsvoorwaardenbeleid. Een eventuele integratie en harmonisatie van het door beide ondernemingen gevoerde arbeidsvoorwaardenbeleid is hierbij ook een punt van onderzoek. De relaties met ondernemingsraad en vakbonden en de met hen gemaakte afspraken worden bekeken op mogelijke consequenties voor het na de overname te voeren beleid.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat het onderwerp 'pensioen' uitgesteld wordt of niet (voldoende) onder de loep wordt genomen. De pensioenrisico's vormen echter een uitermate belangrijke factor bij fusies en overnames en dienen degelijk zorgvuldig vooraf in kaart te worden gebracht. Hiermee kunnen onaangename financiële verrassingen achteraf worden voorkomen. Zeker in het licht van waardering van pensioenen volgens internationale accountingstandaards kan het zomaar zijn dat er (grote) tekorten in de pensioenfinanciering boven water komen waardoor de fusie of overname veel minder lucratief wordt.

Milliman kan u in een due dilligence helpen om de pensioenen en de financiering ervan in kaart te brengen. Niet alleen een kopende partij, maar ook een onderneming die mogelijk wordt overgenomen, heeft vaak behoefte aan (actuariële) ondersteuning. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een collectieve waardeoverdracht van de pensioenverplichtingen dan zijn er onderhandelingen nodig over de overdrachtswaarde.

Na de fusie resp. overname komt de feitelijke integratie en harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden aan bod. Dit traject is zeker ten aanzien van pensioen nogal eens complex. Inhoudelijk kunnen we u hiervoor verwijzen naar 'Advies over de pensioenregeling'.

Milliman is in staat om zowel nationale als internationale klanten van dienst te zijn en beschikt over een groot kennisnetwerk.

Volgende stap